Call Us: (301) 871-8660-1

88 Year Luang Ta chi Building

  • วัดไทย ดี.ซี.
  • อาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำให้อาคารนี้สำเร็จแล้วด้วยดี.
  • อาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำให้อาคารนี้สำเร็จแล้วด้วยดี.
  • อาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำให้อาคารนี้สำเร็จแล้วด้วยดี.
  • อาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำให้อาคารนี้สำเร็จแล้วด้วยดี.
  • อาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำให้อาคารนี้สำเร็จแล้วด้วยดี.

โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๘๘ ปีหลวงตาชี 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล


 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  (2005) คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ได้จัดงานอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้  คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัด ได้มีโครงการสร้างอาคารห้องสมุด ๘๐ ปี หลวงตาชี ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง และมีมติร่วมกันอนุมัติให้มีการสร้างอาคารดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘   (วันทำบุญอายุครบ ๘๐ ปี)  โดยจะสร้างต่อออกไปด้านหน้าอาคารกุฏิหลังเก่า  ต่อมาคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมกับได้ศึกษาข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ต่างๆ   ประกอบกับหลวงพ่อท่านได้ให้ข้อคิดแนวทาง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ได้ให้คำแนะนำว่า ถ้าจะสร้างก็ควรจะสร้างให้ได้ประโยชน์ในการใช้สอยให้มากที่สุด  อาคารสถานที่วัดเราก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้สอย และนับวันจะคับแคบ เก่าและทรุดโทรมลงตามลำดับ โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่ โดยได้ดำเนินการไปบ้างแล้วเป็นบางอย่าง

ปี ๒๕๔๙  คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าต่อไป  โดยได้พิจารณาทบทวน ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ผนวกเข้ากับคำแนะนำของหลวงพ่อ และความมีอยู่ของอาคารสถานที่ภายในวัดเรา จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงพัฒนาโครงการสร้างอาคารห้องสมุด ๘๐ ปี  เป็นอาคารเอนกประสงค์ ๘๐ ปี  ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ :-

๑.ห้องพักของพระสงฆ์ มีเพียง ๕ ห้อง ไม่เพียงพอกับจำนวนพระสงฆ์ที่อยู่ประจำ (๙ รูป)  พระธรรมทูตต้องจำวัตรห้องละ ๒ รูปก็มี   เวลามีพระสงฆ์อาคันตุกะจากที่อื่นในโอกาสสำคัญ ๆ มีห้องไม่เพียงพอในการต้อนรับ (แม้ในช่วงมีโรงเรียนภาคฤดูร้อน พระสงฆ์ต้องสละห้องนอนให้เป็นที่พักครูอาสาสมัครที่มาสอนภาคฤดูร้อน)

๒.ห้องทำงานของพระสงฆ์คับแคบ  ไม่เป็นสัดส่วนต่างหากเพราะดัดแปลงห้องศาลาเอนกประสงค์เดิม(ห้องพระเก่า) เป็นห้องทำงาน และกั้นด้านหลังเป็นห้องนอนพระ  ๒ ห้อง

๓.ห้องสมุดยังไม่มีเป็นสัดส่วน  ที่เก็บหนังสืออันทรงคุณค่าและใช้เป็นสมุดทุกวันนี้  (ดัดแปลงจากโรงรถเก่า)  ขณะนี้ใช้เป็นห้องเก็บเครื่องดนตรี  ห้องพักของผู้มาเยี่ยมวัด(บางครั้ง)  ไม่มีสภาพเป็นห้องสมุด

๔.ห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วนเท่าที่ควร เพราะใช้ชั้นล่างของอุโบสถ โดยใช้กระดานกั้นชั่วคราว   และใช้ห้องใต้ดินซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ

๕.สถานที่ฝึกอบรมธรรมะ  และที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน  ไม่มีเป็นสัดส่วน

๖.ห้องใต้ดิน ซึ่งใช้เป็นห้องเรียน และเคยใช้เป็นห้องสมุด มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง เสียหายต้องใช้เงินในการซ่อมแซมไม่น้อย

๗. อาคารซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน มีสภาพที่เก่า-ทรุดโทรมมาก หากจะบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก (ระบบน้ำร้อน- แอร์-ฮีตเตอร์ นับวันจะทรุดโทรมลงตามลำดับ

๘.วัดไทยฯ ดี.ซี. เป็นวัดใหญ่มีกิจกรรมมากมาย มีผู้คนมาร่วมทำบุญมาก แต่อาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาวัด  สมควรสร้างอาคารใหม่ จัดสัดส่วนให้เหมาะสม

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงจากการสร้างอาคารห้องสมุด เป็นอาคารเอนกประสงค์ เพื่อจักได้สถานที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขยาย ต่อเติมและวิธีอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว 

จึงเห็นสมควรเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของโลก ยิ่งนานวันทุกอย่างยิ่งสิ้นค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

๒. รูปแบบของอาคาร


 

อาคาร ๓ ชั้น  ก่ออิฐแข็ง มุงกระเบื้อง  

ชั้นที่ ๑ เป็นสำนักงาน(Office) ห้องรับแขก ห้องพระหลวงพ่อดำ ห้องฉันภัตตาหาร ห้องครัว   ห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน  ๔ ห้อง

ชั้นที่ ๒ เป็นห้องนอนพระสงฆ์จำนวน ๘ ห้อง  ห้องรับรองพระเถระ (มีห้องน้ำภายใน) ห้องปฏิบัติธรรม และห้องสมุด

ชั้นใต้ดิน เป็นห้องเรียน ๕ ห้อง ห้องเรียนนาฎศิลป์ ดนตรีไทย   ห้องทำงานครู ๒ ห้อง ห้องน้ำ  ๒  ห้อง  ห้องซักผ้า ห้องเครื่องทำความร้อน-เย็น และห้องเก็บสิ่งของที่จำเป็น

 

๓. ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะอาคารและขนาด


 

๑. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณต่อจากกำแพงอุโบสถด้านหลัง ตัวอาคารทอดยาวไปคล่อมสระระบายน้ำเสีย (สระจะขุดทำเป็นชั้นใต้ดิน)

๒. ขนาดของอาคาร กว้าง ๕๗ ฟุต ยาว ๘๐ ฟุต สูง จากพื้นดินถึงหลังคา  ๓๕   ฟุต

๓. ลักณณะหน้ามุขทรงไทยประยุกต์ ผสมตะวันตก เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้ประโยชน์สูงสุด

 

๔. การดำเนินการในการก่อสร้าง


 

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การพิจารณาการก่อสร้าง

๒. ได้ทำสัญญากับบริษัทเขียนแบบ Do Architecture 

โดยได้รับการอุปถัมภ์จากคุณพงษ์ศักดิ์ เด่นพัฒนาพิทักษ์(ปู) เป็นสถาปนิก 

และมีคุณพิพัฒน์ อิสระ และคุณสนั่น เป็นที่ปรึกษาสถาปนิก

๓.ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท MHG ทำ Civil Engineering

๔. ได้ทำสัญญากับ Structure Engineering Group 

๕. ได้ทำสัญญากับ David E. Geary Engineering (Mechanical Eng.)

โดยได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคุณสมชาย  อาภาภรณ์ ออกแบบระบบไฟฟ้า       (Electrical Eng.) ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณมาลี เกาะวานิช ได้ออกแบบระบบประปา และ Mr. Bruce Johnston เป็นที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า

๖. ยื่นแบบขออนุญาตจาก Montgomery County Department of Park Service แล้ว

ก.ขออนุญาตทำ Civil Engineering ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะอาคารและขนาด

ข.การออกแบบตัวอาคารที่จะก่อสร้าง (Construction Design) 

๗. การประมูล(Bidding) ราคาการก่อสร้าง

 

๕. คณะกรรมการดำเนินการ


 

๑. คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณา และดำเนินการก่อสร้าง

๓. สถาปนิก  วิศวกร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกแผนก

 

๖.ระยะเวลาการก่อสร้าง


 

๑. ขออนุญาตจาก Montgomery County ประมาณ ๒ ปี

๒. ประมูลการก่อสร้าง ๓ เดือน

  ๓. บริษัทที่รับประมูลการก่อสร้าง Therrien Waddell Construction Group

๔. เริ่มก่อสร้างอาคารประมาณ ๘ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๕– มีนาคม ๒๕๕๖)   

 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ


 

๑. คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

๒. นายสมพันธ์ วนานต์ผู้ควบคุมการก่อนสร้าง (Construction Manager)

๓. นายวิโรจน์ บาลีผู้ช่วยคุมการก่อสร้าง (Asst. Construction Manager)

๔. นายประพจน์ คุณวงศ์ ผู้ประสานงานและเลขานุการ

 

๘. งบประมาณในการก่อสร้าง


 

งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ ๒.๓-๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ($2.3-2.5 millions)

 

๙. แหล่งที่มาของงบประมาณ


 

๑. เงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่ทางวัดเก็บไว้แล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านเหรียญ)

๒. ตั้งคณะกรรมการจัดหาทุน ระดมทุน   โดย 

๒.๑  ทางวัดขอกู้ยืมเงินจากสมาชิก-ศิษยานุศิษย์หลวงตาชี(ไม่มีดอกเบี้ย)

๒.๒  ขอกู้ ยืมจากธนาคาร ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญฯ(มีดอกเบี้ย)

๒.๓  จัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจ(ทุนสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี

(รับบริจาค ทุนละ ๙๖  ดอลล่าร์, ๙๖๐ ดอลล่าร์, ๙,๖๐๐ ดอลล่าร์)

๒.๔ ทอดกฐิน – ทอดผ้าป่า

๒.๕  ตั้งตู้รับบริจาคตามร้านอาหาร และวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๒.๖  วิธีการระดมทุนอื่น ๆ เช่นการจัดงานหารายได้ เป็นต้น  

 

๑๐. แผนการระดมทุนในการก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี


 

ขอกู้ยืมจากสมาชิกวัดและผู้มีศรัทธาทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑.กลุ่มนายแพทย์บัลติมอร์ มีนายแพทย์สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ เป็นหัวหน้า

๒.กลุ่มพยาบาลบัลติมอร์ โดยมีคุณบังอร งามสง่า   เป็นหัวหน้า

๓.กลุ่มพลังบุญ โดยมีคุณปราณี เทพธาราคุณ เป็นหัวหน้า

๔.กลุ่มผู้ปกครอง ๐๙ โดยมีคุณพรรณี เกษมพันธัย เป็นหัวหน้า

๕.กลุ่มผู้ปกครองถวายเช้าวันอาทิตย์ โดยมีคุณประภา คุณธิณีภรณ์ เป็นหัวหน้า

๖.กลุ่มแม่ครัววัดไทยฯ ดี.ซี. มีคุณกัญญา สว่างโรจน์ เป็นหัวหน้า

๗.กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ ดี.ซี. มีคุณศิริพร คุณวงศ์ เป็นหัวหน้า

๘.กลุ่มธรรมสัญจร มีคุณมาลินี วังศเมธีกูร คุณสุกานดา บุพพานนท์ เป็นหัวหน้า

๙.กลุ่มรวมใจใฝ่ธรรม ไมอามี่ มีคุณศิริพรรณ เนตรทองคำ เป็นหัวหน้า

๑๐.กลุ่มศิษย์หลวงตาชีสายบอสตัน มีคุณจุฑาพร แซ่บ่าง เป็นหัวหน้า

๑๑.กลุ่มศิษย์หลวงตาชีสายเดลแวร์ มีคุณณรงค์-รัตนา โชติกเวชกุล เป็นหัวหน้า

๑๒.กลุ่มศิษย์หลวงตาชีสายวัดป่าสันติธรรม มีคุณสมปอง เบรย์ เป็นหัวหน้า

๑๓.กลุ่มขุนสึกศิษย์หลวงตาชี มีคุณเกลี้ยง ชูเต เป็นหัวหน้า

๑๔. กลุ่มศิษย์หลวงตาชีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีดังนี้

๑.Duangrat Restaurant 

๒.Bangkok Garden Restaurant 

๓.Thai Derm Restaurant

๔.Thai Farm Restaurant 

๕.Garry & Dale Restaurant

๖.Siri Chef Secret Restaurant

๗.Talay Thai Restaurant

๘.Bangkok Delight Restaurant

๙.Tono Sushi Restaurant 

๑๐.NSC by Tony –Wantanee Rujirake

๑๑.Pailin Restaurant 

๑๒.Thai Aroma Restaurant

๑๓.Asian Spice Restaurant

๑๕. ครอบครัวที่ศรัทธาต่อหลวงตาชี

๑.ครอบครัว คุณอุดมลักษณ์ คาร์สัน อลิสา เบอร์เก็ต 

๒.ครอบครัว คุณสุปราณี คาร์ลสัน

๓.ครอลครัว คุณครุฑ สมบัติใหม่

๔.ครอบครัว น.พ.ปริญญ์ คุณวรรณดา สตางค์มงคล

๕.ครอบครัว น.พ. สมศักดิ์ –แพรพรรณ วิริยกุล 

 

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยสายธารศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติแต่ศาสนาเดียวกัน ซึ่งต้องการมีแหล่งรวมใจ หรือศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณ อันมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้นำแห่งจิตวิญญาณ และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทย และชาวพุทธจากประเทศต่าง ๆ ในโลกที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตอยู่ในแดนไกล

               จากจุดเริ่มต้นของชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.ที่ต้องการจะมีวัดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔-ค.ศ. ๒๐๑๔) จนถึงปัจจุบัน มีอายุถึง ๔๐ ปีแล้ว วัดไทยฯ ดี.ซี.ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านวัตถุ และสิ่งที่เป็นนามธรรม คือทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมไทย สังคมชาวพุทธในอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว จนต้องย้ายสถานที่ประกอบศาสนกิจถึง ๒ ครั้ง และที่ปัจจุบันเป็นแห่งที่ ๓ เป็นสถานที่ที่เหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน คนที่เข้ามาวัดที่มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่นเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย และเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสต่าง ๆ

               ส่วนพระสงฆ์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรก และพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตรุ่นต่อ ๆ มา ทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมไทย ด้วยการใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต สร้างความมั่นใจ และมั่นคงในหลักธรรมแก่ชาวพุทธ จนทำให้สังคมชาวพุทธไทยในอเมริกามีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา เพราะพลังแห่งความสามัคคี อันมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.เป็นศูนย์กลาง

              

About our Temple

Wat Thai in Washington, D.C. was built from the collective body and strong faith of the Thai Buddhists, especially those who live in the Washington metropolitan area.

The temple is common property to all. To be able to successfully build a Thai temple outside Thailand demonstrates and confirms the togetherness and unity of the Thai people and Thai society with common goals and a strong Buddhist faith.

Get in touch