Call Us: (301) 871-8660-1

About our Buddhist Monks

Buddhist Monks

จากจุดเริ่มต้นของชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.ที่ต้องการจะมีวัดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔-ค.ศ. ๒๐๑๔) จนถึงปัจจุบัน มีอายุถึง ๔๐ ปีแล้ว วัดไทยฯ ดี.ซี.ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านวัตถุ และสิ่งที่เป็นนามธรรม คือทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมไทย สังคมชาวพุทธในอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว จนต้องย้ายสถานที่ประกอบศาสนกิจถึง ๒ ครั้ง และที่ปัจจุบันเป็นแห่งที่ ๓ เป็นสถานที่ที่เหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน คนที่เข้ามาวัดที่มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่นเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย และเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสต่าง ๆ

คณะสงฆ์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

พระสงฆ์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรก และพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตรุ่นต่อ ๆ มา ทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมไทย ด้วยการใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต สร้างความมั่นใจ และมั่นคงในหลักธรรมแก่ชาวพุทธ จนทำให้สังคมชาวพุทธไทยในอเมริกามีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา เพราะพลังแห่งความสามัคคี อันมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.เป็นศูนย์กลาง

พระราชทงคลรังษี หลวงตาชี

ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

หลวงตาชีนามเดิม สุรศักดิ์ ฉายา ชีวานนฺโท นามสกุล ธรรมรัตน์
วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
ปัจจุบัน อายุ ๘๙ พรรษา ๖๙
ตำแหน่ง ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
ที่ปรึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระครูสิริอรรถวิเทศDr.Handy

ประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

Dr.Handy นามเดิม พระมหาถนัด ฉายา อตฺถจารี นามสกุล อินธิแสน
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ  อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๓๑
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
คติพจน์ คนจะดี จะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ความนินทา
และสรรเสริญเป็นแต่เพียงผลพลอยได้เท่านั้น
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๓๕  - ปัจจุบัน

พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล นามสกุล ผลมาตย์สิทฺธิผโล

พระวิปัสสนาจารย์

หลวงพ่อสุลตาลพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ อายุ ๖๔ พรรษา ๒๔
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์ การเข้าถึง ìความเป็นเลิศî ในทุกด้าน
ไม่มีวิธีใดทดแทน ìการฝึกอย่างหนักและต่อเนื่องî ได้เลย
No Sweet Without Sweatî
ปฏิบัติศาสนกิจ    พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

พระมหาเรืองฤทธิ์ ฉายา สมิทฺธิญาโณ นามสกุล ไทยแท้สมิทฺธิญาโณ

รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

พระมหาเรืองฤทธิ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๔  อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, พธ.บ. (อังกฤษ), MSCT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์ ไม่มีใครได้ทุกอย่างตามที่หวัง และไม่มีใครพลาดหวังทุกครั้งไป
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน

พระสุริยา ฉายา เตชวโร นามสกุล น้อยสงวน เตชวโร

พระวิปัสสนาจารย์

พระสุริยาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๒  อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒
น.ธ.เอก,ศน.บ., 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์  อดทนทุกที่ ได้ดีทุกคน
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑  - ปัจจุบัน

พระมหาสราวุธ ฉายา สราวุโธ นามสกุล คำวัน สราวุโธ

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

พ.ม.สราวุธ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๑  อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, พธ.บ., รปม. 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาเกษม ฉายา  อานนฺโท นามสกุล ดวงอินทร์ อานนฺโท

บรรณารักษ์ ห้องสมุดหลวงตาชี

พระมหาเกษม พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๖  อายุ ๓๘ พรรษา ๑๗
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙, พธ.บ.(อังกฤษ), Master of Arts (Khmer Studies) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์   ใฝ่รู้  สู้สิ่งยาก
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน

พระมหาศรีสุพรณ์ ฉายา อตฺตทีโป นามสกุล คำนนท์อตฺตทีโป

กรรมการฝ่ายการศึกษา(ครูใหญ่)

พระมหาศรีสุพรณ์ [พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๔ อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๖ 
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙ , พธ.บ. (อังกฤษ), Master of Arts (Dhamma Communication)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์ ตั้งใจมั่น ขยัน อดทน ฝึกฝนตนเป็นนิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ñ ปัจจุบัน

พระมหาคำตัล ฉายา พุทฺธงฺกุโร นามสกุล อายุวงษ์พุทฺธงฺกุโร

เลขานุการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

พระมหาคำตัล พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๒ อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๔
การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙, พธ.บ. 
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คติพจน์ ดอกไม้งามที่สี คนดีงามที่ความกตัญญู
รู้คุณคน เป็นมงคลอันสูงสุด
ปฏิบัติศาสนกิจ    พ.ศ. ๒๕๕๓ ñ ปัจจุบัน

About our Temple

Wat Thai in Washington, D.C. was built from the collective body and strong faith of the Thai Buddhists, especially those who live in the Washington metropolitan area.

The temple is common property to all. To be able to successfully build a Thai temple outside Thailand demonstrates and confirms the togetherness and unity of the Thai people and Thai society with common goals and a strong Buddhist faith.

Get in touch